PRIVACYVERKLARING

Welkom bij Groen en Agri Projecten B.V. (hierna: “Groen en Agri Projecten” of “wij”, “ons” of “het bedrijf”). Dit privacybeleid is ontworpen om je te informeren over hoe wij persoonsgegevens verwerken via onze website van websitebezoekers in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gebruik van informatie

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten
 • Het beheren van klantrelaties en klantenservice
 • Het verwerken van vragen en sollicitaties
 • Het verwerken van betalingen en facturatie
 • Het verbeteren van onze diensten
 • Het aanpassen van marketing- en promotieactiviteiten

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Op basis van jouw toestemming
 • Ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst met jou
 • Op basis van een wettelijke verplichting
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang

Wij kunnen bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, maar ook voor de verwerking van persoonsgegevens die wij via cookies verzamelen (bijvoorbeeld om onze website en diensten te kunnen aanbieden en optimaliseren) of om te kunnen reageren op binnenkomende berichten.

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke (bijvoorbeeld op basis van fiscale verplichtingen) of contractuele verplichting of ter uitvoering van een overeenkomst met jou, dan is het belangrijk dat jij de door ons gevraagde gegevens aan ons verstrekt. Doe je dit niet, dan kunnen wij de overeenkomst met jou niet uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen deze persoonsgegevens met:

 • Derde partijen die ons helpen bij het leveren van onze diensten
 • Juridische instanties indien wettelijk vereist
 • Andere partijen, alleen met jouw toestemming

 

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaren

Tot wanneer blijven de gegevens bewaard?

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de hierna beschreven doeleinden. Wij streven daarbij naar een minimale gegevensverwerking, wat betekent dat wij enkel de voor de doeleinden noodzakelijke persoonsgegevens verwerken en deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de hierna genoemde doeleinden van de gegevensverwerking en conform de (wettelijke) bewaartermijnen. De persoonsgegevens worden na het verstrijken van de relevante bewaartermijnen vernietigd.

Formulieren

De onderstaande formulieren worden gebruikt op de website. Per formulier geven we aan:

 • welke gegevens we verwerken; en
 • met welk doel we deze gegevens verwerken

Formulier: Contact

Gegevens | Bij het versturen van ons contactformulier, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Persoonsgegevens die jij zelf vermeld in vragen/opmerkingen

Formulier: Meld je aan als ZZP’er

Gegevens | Bij het versturen van ons ZZP formulier, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Woonplaats
 • Persoonsgegevens die jij zelf vermeld in vragen/opmerkingen

Formulier: Solliciteer direct

Gegevens | Bij het versturen van ons ZZP formulier, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Woonplaats
 • CV
 • Persoonsgegevens die jij zelf vermeld in vragen/opmerkingen

Wij bewaren deze gegevens maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij jij toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren waarna wij jouw gegevens maximaal één jaar bewaren, voor het geval een passende functie binnen één jaar vrijkomt, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

Jouw rechten

Jij hebt de volgende rechten m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Je kunt vragen om informatie over en inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Dit houdt met name in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt en met welke derde partijen deze zijn gedeeld.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Je kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te laten wijzigen/corrigeren en/of de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 • Je kunt ons vragen om je persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • Je kunt ons vragen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Je kunt door jouw gegeven toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens op elk moment intrekken. Let wel: je trekt je toestemming niet terug voor eerder verwerkte persoonsgegevens op basis van uw toestemming.

Verzoeken en andere berichten ter zake van de uitoefening van voornoemde rechten kunnen schriftelijk worden ingediend via onderstaande contactgegevens. Indien wij dit nodig achten, kunnen wij aanvullende vragen stellen ter verificatie van uw identiteit. Je ontvangt in beginsel binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek een reactie. Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om niet aan jouw verzoek te voldoen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Ook kunnen wij om technische redenen niet (altijd) alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen ook weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

Indien Groen en Agri Projecten heeft voldaan aan een verzoek om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, of wanneer jij je eerder gegeven toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens hebt ingetrokken, zullen wij ook aan derden aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de wijziging.

Indien je niet tevreden bent over de wijze waarop wij met jouw verzoek of bezwaar zijn omgegaan of anderszins over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Groen en Agri Projecten, kun je ook een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer hierover kun je vinden via: link.

Geautomatiseerde besluitvorming

Groen en Agri Projecten neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Van profilering in de zin van de AVG is dan ook geen sprake.

 

 

Cookiebeleid

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over ons beleid kun je contact opnemen:

Buitendams 489
3371BK Hardinxveld-Giessendam
Nederland
0184-784009

info@groenenagriprojecten.nl